Informacje o Narodowym Banku Viejšnoryi

Viejšnoryja ma dwuspadowym systemu bankowego.
Narodowy Bank Viejšnoryi (dalej - Narodowy Bank) jest bankiem centralnym Viejšnoryi i stanowi górny (pierwszy) poziom systemu bankowego Viejšnoryi. 
Wszystkie inne banki stanowią dolny (drugi) poziom systemu bankowego.
Narodowy Bank w zakresie jego kompetencji, reprezentuje interesy Viejšnoryi w związku z centralnymi bankami a bankami innych krajów, w międzynarodowych bankach i innych finansowych i instytucjach kredytowych.
Narodowy Bank przy wykonywaniu swoich zadań nie powinno się kierować w celu uzyskania zysku.
Narodowy Bank podlega bezpośrednio Rządowi Viejšnoryi, ale w granicach przedstawionych mu prawem kompetencji jest niezależny w swojej działalności.
Narodowy Bank koordynuje swoje działania z Rządem Viejšnoryi, uwzględnia w swojej działalności politykę gospodarczą Rządu i przyczynia się do jej realizacji, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacji jego podstawowych funkcji i realizacji polityki pieniężnej.
Narodowy Bank stanowi jedną scentralizowaną strukturę pionową schematem podporządkowania. Najwyższym organem Narodowego Banku jest Przewodnik, a organ zarządzania operacyjnego – Rada dyrektorów.
Głównym celem Narodowego Banku jest zapewnienie stabilności cen w Viejšnoryi. Dla realizacji głównego celu na Narodowy Bank powierzone następujące zadania:
opracowanie i prowadzenie polityki pieniężnej państwa;
zapewnienie funkcjonowania systemów płatniczych;
realizacja regulacji walutowych i kontroli dewizowej;
promowanie stabilności systemu finansowego;
regulacja, kontrola i nadzór rynku finansowego i instytucji finansowych, a także innych osób w zakresie kompetencji;
zapewnienie właściwego poziomu ochrony praw i interesów konsumentów usług finansowych;
realizacja statystycznej działalności w zakresie pieniężno-kredytowej statystyki i statystyki zewnętrznego sektora.