Афіцыйна. Смаргонь. Тэставанне талераў.

Прайшоў тэставанне трэці варыянт талера.
Манета, наміналам 1 Taler, прысвечана гораду Смаргонь.

Смаргонь - культурная сталіца Вейшнорыi.
На адным баку манеты, дыяметрам 32 мм, размешчаны дзяржаўны сцяг Вейшнорыi, назва краіны і намінал манеты "1 Taler", а таксама размешчаны Крэўскі замак (Замак Альгерда).
Крэўскі замак - замак над рэчкамі Крэўлянка і Шляхцянка, на дне плоскай даліны, збудаваны (пасля 1338 г.) па загаду Вялікага князя Літоўскага Альгерда на месцы старога драўлянага замка. 
Крэва было сталіцаю ўдзельнага княства, якое ў 1338 г. Гедымін аддаў свайму сыну Альгерду. За сваю гісторыю Крэўскі замак быў сведкам многіх гістарычных падзей. У 1382 г. тут, у падзямеллі Княжацкай вежы, быў задушаны па загаду Ягайлы яго дзядзька князь Кейстут, асноўны прэтэндэнт на велікакняжацкі прастол, галоўны праціўнік Ягайлы. У 1385 г. у Крэўскім замку былі прыняты ўмовы аб'яднання Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы пад уладай Ягайлы (вядомае ў гісторыі як Крэўская вунія). У 1443 г. замак быў узяты войскамі князя Свідрыгайлы, які ваяваў за велікакняжацкі прастол з князем Жыгімонтам. У 1503-1506 гг. яго значна разбурылі войскі перакопскіх татараў. Аднак ужо ў ХVІ ст. вядомы дыпламат Сігізмунд Герберштэйн адзначаў, што Крэва - горад «з пакінутым замкам». 
Замак паступова страціў сваё значэнне як абарончы пункт. У ХVІІІ ст. значна была разбурана вялікая вежа, дах і перакрыцці праламіліся, абвалілася частка ўсходняй сцяны. Асабліва ён пацярпеў у час Першай сусветнай вайны. Больш за 3 гады Крэва было фактычна на лініі фронту. Замак апынуўся на нямецкім баку абароны. Тут былі пароблены бетонныя сховішчы (у малой вежы і ля паўднёвай сцяны), назіральныя пункты, у час абстрэлу якіх сцены замка і вялікая вежа дужа пацярпелі. 
Шмат дзе цагляная абліцоўка сцен адслаілася, а месцамі нават паабвальвалася. Паўночная сцяна замка нахілілася да 10 градусаў. У 1929 г. яе ўмацавалі контрфорсам шырынёй у 2 м і закансервавалі. Тады ж падмуравалі рэшткі паўночна-ўсходняй сцяны, умацаваныя эскарпам. Правялі шэраг іншых кансервацыйных работ, якія палепшылі стан замка. Дарэчы, некаторыя сучасныя даследнікі Крэўскага замка памылкова лічаць прымураваны ў 1915 г. да паўдневай сцяны нямецкі бункер за яшчэ адну старажытную замкавую вежу. Але ўстаноўлена, што гэтая прыбудова складзена з камянёў, павыбіваных з замкавых муроў снарадамі. Пасля Другой сусветнай вайны стан замкавых муроў значна пагоршыўся. 
На сённяшні час замак знаходзіцца на мяжы разбурэння. Помнік патрабуе неадкладнай растаўрацыі і кансервацыі. Часткова захаваліся дзьве чатырохкутныя вежы. Вышэйшая вежа завецца вежаю Кейстута, цяпер напалову засыпаная зямлёю з прычыны прыпынення археалагічных раскопаў 80-гг. ХХ ст.
Нагадваем! 
Манеты "1 Тaler" Нацыянальнага Банка Вейшнорыі забяспечваюцца актывамі Нацыянальнага Банка Вейшнорыі, з'яўляюцца законным аплатным сродкам на ўсёй тэрыторыі Вейшнорыі і абавязковы да прыёму ў аплату любых (у асобных краінах - толькі даўгавых і публічных) плацяжоў, намінаваных у гэтай жа валюце.

Прошел тестирование третий вариант талера.
Монета, номиналам 1 Taler, посвящена городу Сморгонь.
Сморгонь - культурная столица Вейшнории.

На лицевой стороне монеты, диаметрам 32 мм, размещен государственный флаг Вейшнории, название страны и номинал монеты "1 Taler", а также на монете размещен Кревский замок (Замок Ольгерда).
Кревский замок - замок над речками Кревлянка и Шляхтянка, на дне плоской долины, сооруженный (после 1338 г.) по приказу Великого князя Литовского Ольгерда на месте старого деревянного замка. 
Крево было столицей удельного княжества, которое в 1338 г. Гедымин отдал своему сыну Ольгерду. За свою историю Кревский замок был свидетелем многих исторических событий. В 1382 г. тут, в подземельях Княжеской башни, был задушен по приказу Ягайлы его дядя князь Кейстут, основной претендент на великокняжеский престол, главный противник Ягайлы. В 1385 г. в Кревском замке были приняты условия объединения Великого княжества Литовского и Польши под властью Ягайлы (известное в истории как Кревская уния). В 1443 г. замок был взят армией князя Свидригайла, который воевал за великокняжеский престол с князем Сигизмундом. В 1503-1506 гг. замок значительно разрушили армии перекопских татар. Однако уже в ХVІ ст. известный дипломат Сигизмунд Герберштэйн отмечал, что Крево - город "с оставленным замком". 
Замок постепенно потерял свою значимость как оборонческий пункт. В ХVІІІ в. значительно была разрушена большая башня, крыша и перекрытия проломилась, обвалилась часть восточной стены. В особенности он потерпел во время Первой мировой войны. Более чем 3 года Крево был фактически на линии фронта. Замок очутился на немецкой стороне защиты. Тут были проделаны бетонные хранилища (в малой башни и у южной стены), смотровые пункты, во время обстрела каких стены замка и большая башня крепко потерпели. 
Много где кирпичная облицовка стен отслоилась, а местами даже пообваливалась. Северная стена замка наклонилась на 10 градусов. В 1929 г. ее укрепили контрфорсам шириной в 2 м и законсервировали. Тогда же подвели каменный фундамент останков северо-восточной стены, укрепленные эскарпом (крутой внутренний откос рва долговременного или полевого укрепления). Провели ряд других консервационных работ, которые улучшили состояние замка. Кстати, некоторые современные исследователи Кревского замка ошибочно считают пристроенный в 1915 г. к южной стене немецкий бункер за еще одну древнюю замковую башню. Но установлено, что эта пристройка составлена из камней, выбитых из замковых кладок снарядами. После Второй мировой войны состояние замковых кладок значительно ухудшился. 
На сегодняшнее время замок находится на границе разрушения. Памятник требует неотложной реставрации и консервации. Частично сохранились две четырехугольные башни. Высшая башня называется башней Кейстута, теперь она наполовину засыпана землёй ввиду приостановки археологических раскопок 80-гг. ХХ века.
Напоминаем! 
Монеты "1 Тaler" Национального Банка Вейшнории обеспечиваются активами Национального Банка Вейшнории, являются законным платежным средством на всей территории Вейшнории и обязателен к приёму в оплату любых (в отдельных странах - только долговых и публичных) платежей, номинированных в этой же валюте.

валюта taler талер таллер Вейшнории Вейшнорыя Вейшнория Viejšnorya Vajšnorya крипто-талер tlr криптовалюта Беларусь Crypto Talerвалюта taler талер таллер Вейшнории Вейшнорыя Вейшнория Viejšnorya Vajšnorya крипто-талер tlr криптовалюта Беларусь Crypto Taler